• หน้า

  • หมวดหมู่

  • แกลเลอรี่รูปบ้านศิลปิน

  • Advertisements

นิทรรศการ

นิทรรศการศิลปะ

ชุด หัวหิน – กรุงเทพฯ 2010   

โดย กลุ่มบ้านศิลปินหัวหิน

ทวี  เกษางาม ,  วรรณวิมล  เกษางาม , เวชยันต์ อุณหสุวรรณ

 ศุภสุตา  มูลบรรจง , วรพล  มูลบรรจง , วรงศัลย์  ลัทธิ , วิระพงษ์ มงคล  ชุมาพร  เสนียุทธ์ , เฉลียว  มงคล

1 – 31 ตุลาคม 2553

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่

 ART EXHIBITION HUAHIN-BANGKOK 2010

BY BAANSILLAPIN HUAHIN ARTIST VILLAGE

1 – 31 OCTOBER  2553

Advertisements
%d bloggers like this: